Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Przemile Arkadiusz Majchrzak

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Przemile Arkadiusz Majchrzak działający  pod adresem: www.przemile.pl, prowadzony jest przez Arkadiusza Majchrzak, z siedzibą przy ul. Czernichowskiej 61, 43-332 Pisarzowice, działający pod numerem NIP: 937-250-16-54; REGON: 366295842.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów Sklepie internetowym Przemile Arkadiusz Majchrzak, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 344, ze zm).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu przemile.pl w hyperlink „Regulamin Sklepu”.
 7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przemile.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2022.1360 z dnia 2022.06.29), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 3 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2022.1360 z dnia 2022.06.29). Klient wysyłając formularz zamówienia składa ofertę kupna wskazanego towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. ADRES POCZTOWY — imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. ADRES REKLAMACYJNY — Przemile Arkadiusz Majchrzak ul. Czernichowska 61, 43-332 Pisarzowice.
 3. ADRES SIEDZIBY SPRZEDAJĄCEGO — Przemile Arkadiusz Majchrzak ul. Czernichowska 61, 43-332 Pisarzowice.
 4. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 5. CENNIK DOSTAW — dostępne pod adresem https://przemile.pl/n/54/Dostawa zestawienie dostępnych rodzajów i kosztów dostaw.
 6. DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 9. KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://przemile.pl/news/n/113/Sposoby-platnosci.
 12. PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 13. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – przedmiot umowy.
 14. PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 15. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. PRZEDSIĘBIORCA — osoba  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 17. REGULAMIN — niniejszy Regulamin Sklepu.
 18. RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep — Sklep internetowy działający pod adresem www.przemile.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. SPRZEDAJĄCY – Przemile Arkadiusz Majchrzak, ul. Czernichowska 61, 43-332 Pisarzowice; NIP: 937-250-16-54; REGON: 366295842; Konto Bankowe: 05 1940 1076 5751 1336 0000 0000.
 21. TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych, najcześciej wynoszący do dwóch dni roboczych do wysyłki plus czas na dostarczenie przesyłki.
 22. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 23. ZAMÓWIENIE — oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.przemile.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 8. Zamowienie towarów realizuje się poprzez wybranie towarów, którymi Klient jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie z poziomu „KOSZYK”, wypełnienie formularza zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w formularzu zamówienia.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE - Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) poinformuje o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo zaproponuje anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 5. W terminie dwóch kolejnych dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części należy potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie nie zostanie przekazane Sprzedającemu stosowne potwierdzenie, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 6. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 Prawda konsumenckiego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 3. Zgłoszenia odstąpienia od umowy Konsument może dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@przemile.pl
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym zgłosił odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmiejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów, które są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie włączone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli plomby opakowania zostały naruszone. Produkty bez folii lub bez plomb nie podlegają zwrotowi. 
 10. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz produktu od Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

§6 WARUNKI GWARANCJI

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z naszym Sklepem.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.
 3. W razie uwzględnienia istnienia wady Sklep wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów.

§7 RĘKOJMIA

 1. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia)
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona od chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli rzecz ma wadę Konsument może:
  • Zadać wymiany na rzecz wolna od wad;
  • Zadać usunięcia wady.
 1. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Sprzedający jest obowiązany wymieniać rzecz wadliwą na wolna od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umowa, wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na dres reklamacyjny.
 5. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest miedzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu przemile.pl.
 4. Aby móc korzystać z usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej czescy zostaje nienaruszona. W takiem przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.